Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Л

Ликвидация на щетите – съвкупност от действия, имащи за цел да установят настъпването на застрахователния случай, стойността на вредите, размера на застрахователната сума и величината на застрахователното обезщетение. Към ликвидация на щетите се включва и плащането, което извършва застрахователят. С ликвидация на щетите се занимават и аварийните комисари, агентите по ликвидация и др.
 
Лимит на отговорност на застрахователя – максималната отговорност на застрахователя по сключен застрахователен договор. Лимит на отговорност на застрахователя се фиксира в застрахователния договор. Може да се установи за отделни рискове или за отделни застрахователни случаи. Лимитът е различен за отделните застрахователни случаи. Лимитът е различен за имуществените загуби и неимуществените вреди. Широко се прилага при застраховането на отговорности. Когато загубите са по-големи от лимит, застрахователното обезщетение се изплаща до размера на лимитната сума, освен ако застрахователят не е поискал предварително допълнително покритие за превишението.