Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - К

Квитанция за внесена сума – квитанция за гарантирана сума, изплаща се от изпращача на товара на застрахователното дружество като гаранция до определяне на действителния размер на загубите. Когато гарантираната сума е преведена, товарът се предава.
 
Квота на щетите – отношението на общата сума на платените застрахователни обезщетения към събраните застрахователни премии – общо и по видове застраховане и рискови групи, за които има съответен застрахователно – технически план. Това е брутоквотата на щетите. Тя обаче не дава реална представа за състоянието по застраховката и затова трябва да се изчислява нетоквота на щетите – отношението на общия размер на платените обезщетения и събраните нетопремии.
кислород за поддържане на живота в анаеробни условия.
 
Киша – продължително застояване на вода на повърхността на почвата в резултат на продължителни дъждове, топене на снегове, излизане на подпочвени води, разливане
 
Клауза „От склад до склад” – чрез нея най-пълно е изразена непрекъснатостта на транспортната застраховка. Различното, което се наблюдава при приложението на тази клауза, може да се появи само във връзка с продължителността на сроковете за застрахователна отговорност. Тези срокове са различно установени от различните застрахователи и могат да бъдат удължавани срещу заплащане на допълнително застрахователни вноски, при положение, че извънредни обстоятелства налагат това.
 
Кодекс за застраховането – влиза в сила от 1 януари 2006г.Чрез него се урежда застраховането и презастраховането, застрахователното и презастрахователното посредничество, условията за започване, извършване и прекратяване на застрахователна дейност, застрахователният договор, задължителното застраховане и застрахователният надзор. Кодексът за застраховането има за основни цели защитата на икономическите интереси на потребителите на застрахователната услуга и създаването на условия за развитието на стабилен, прозрачен и ефикасен застрахователен пазар. В него се конкретизират дружествата, които могат да извършват застрахователна и презастрахователна дейност в България, както и отнемане на лиценз при доказване на пропуск в работата. Детайлно са дадени и условията за извършване на дейност на трета държава на застрахователния пазар в България. В Кодекса за застраховането са намерили място и въпросите свързани с: управлението, структурата и организацията на работа; изискванията към финансовото състояние, гаранцията на платежоспособност, гаранционният капитал, актюерството. Специално място в Кодекса е определено на гарантирането на застрахователни вземания при несъстоятелност на застрахователното дружество.
 
Комисиона – възнаграждение на агент, брокер или друг застрахователен (презастрахователен) посредник, както и на прекия застраховател (седента) по сключен пропорционален презастрахователен договор. Определя се в процент от застрахователната (презастрахователната) премия.
 
Конвенция – международен договор (съглашение) за уреждане на някои конкретни взаимоотношения между държавите в някои области на транспорт, въздухоплаването, мореплаването, здравеопазването, труда и др.
 
Конвенция CMR – Конвенция относно договора за международен превоз на стоки по шосе (CMR) от 19.05.1956, обнародвана в Държавен вестник, бр. 61 от 1977 г., съгласно указ №1143/29.07.1977
 
Коносамент – документ, който съдържа условията по договора за превоз на товари по море. Коносамента удостоверява наличието на договор и служи като доказателство за приемането на превозваните товари от превозвача. Коносамента е ценна книга (товаро-разпоредителен) документ. Коносамента се издава от превозвача на товароизпращача за потвърждаване на приетия товар със задължението да го достави в пристанището – получател.
 
Кражба на МПС – кражба на цялото МПС по смисъла на чл. 194 от НК
 
Кражба чрез взлом – отнемане на застрахованото имущество от владението на Застрахования без неговото съгласие с намерение за противозаконно присвояване, чрез извършване на взлом, изразяващ се в разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради, здраво направени за защита на лица или имот.