Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - И

Изключен риск – условие при сключен застрахователен договор, по силата на което застрахователят се освобождава от отговорност за причинени вреди, предизвикани от определени рисков.
 
Измръзване и изтегляне – загиване на растенията под действието на ниски температури. Загиването на растенията вследствие образуване на лежаща ледена кора се счита за измръзване. Изтеглянето е изтласкване на подземната част на растенията към повърхността на почвата, съпроводено с прекъсване на корените или на самите растения. Предизвиква се от интензивни вертикални движения на почвената повърхност при настъпване на студове след пролетно затопляне или при редуване на топло и студено време(силни денонощни температурни амплитуди) предимно в началото и края на зимата. Растенията се повреждат или загиват от измръзване или изсъхване.
 
Изпарения на кораба – влажен въздух, който се образува вследствие на неизправна климатична инсталация в товарното помещение на кораба. В случай, че товарите са получили повреди от влажния въздух, обикновено не съществува застрахователна защита при „Карго” застраховката. Изпарението на кораба спада към нормалното протичане на едно морско пътуване.  застраховката. Изпарението на кораба спада към нормалното протичане на едно морско пътуване. Щети от корабно изпарение възникват, тъй като естественият състав на товарите не може да устои на нормалния процес на мореплаването.
 
Имплозия – мигновено взривообразно запълване на обем, в който налягането е по-ниско от външното.
 
Имуществена щета – възникнало  плащане при настъпване на застрахователен случай със застраховано имущество. Имуществена щета е потвърждение, че е настъпил застрахователен случай с дадено имущество и е накърнил неговата цялост.
 
Имуществено застраховане – отрасъл на застраховането, в който като обекти на застраховане се явяват имуществени интереси, свързване с владеенето , разпореждането и ползването на движимо и недвижимо имущество. Това е застраховане, при което настъпването на риска се свързва с реализирането на загуби. Има повече от 20 основни видове имуществени застраховки и над 300 подвидове.
 
Индустриално застраховане – (Industrial injuries insurance, Home service insurance, Industrial business) – основна група на евтини договори за застраховки включени в отрасъла „Лично застраховане”. Предназначението е главно за промишлени работници с относително ниски доходи. Възниква в края на XIX в. в Англия (през 1896 г. парламента на страната приема закон за Индустриално застраховане). В дореволюционна Русия, близо до Индустриалното застраховане е земското застраховане.
 
Институтски Карго клаузи (ИКК) – английски застрахователни услугите при превоз на товари. Институтски Карго клаузи са получили широко международно разпространение като застрахователни услуги в транспорта. В новата си редакция те се различават съществено от прилаганите клаузи FRA, WA, All risks. Сега те имат форма на покритие А, Б, С за транспорт по суша, реки и морета и форма на покритие AIR за въздушния транспорт. Обхватът на формите на покритие А, Б и С се различава по степени. Формата на покритие А е всеобхватна, а С е най-ограничена.