Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Г

Гаранционен фонд – юридическо лице, което изплаща застрахователни обезщетения на за причинени имуществени вреди по застраховка „Гражданска отговорност“, по която е отказано плащане от застрахователя – вреди причинени от неизвестно МПС, вреди от ПТП в случаите, когато причинителят няма застраховка и вреди, причинени от водач на МПС, който не е правоспособен шофьор. Средствата на фонда се набират от вноски на застрахователи, които извършват задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, приходи от глоби и имуществени санкции и приходи от инвестиране на средствата на фонда.
 
Годишна премия – вид застрахователна премия, която се заплаща от застрахования за застрахователен период , който обикновено тече за период от една година.
 
Грабеж на МПС – грабеж на цялото МПС по смисъла на чл. 198 от НК.
 
Градушка – валеж от ледени зърна или парчета, причиняващи счупване, натрошаване и други механични повреди на имуществата или измокряне след счупване на стъкла, керемиди и други
 
Гражданска отговорност или  още отговорност пред трети лица – договор за застраховане, при който всяко юридическо или физическо лице, имащо претенции към застрахования , който виновно е причинил на него или на негово имущество вреди, отправя претенциите си към застрахователното дружество.
 
Гранична застраховка „Гражданска отговорност“ – дава покритие за виновно причинени щети от шофьори на страни, които не са членки на системата „Зелена карта“. Съгласно изискванията на страната, в която влизат, те трябва да сключат застраховки. Те обикновено се издават на границата и важат за определен период. Когато застраховката е издадена от страна членка на ЕС, тя важи за всички страни членки, включени в ЕС.
 
Групова застраховка – използва се когато се застраховат множество обекти с един застрахователен договор (полица).