Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Ф

 
Франко – определена част от разходите по транспортирането или претоварването на товарите, извършващи се от продавача и не се заплащат от купувача.
 
Франшиза – лично участие на застрахования при покриване на вредите . Съществува в два варианта. Съществува в два варианта – условна и безусловна франшиза. И двете се установени в абсолютни числа или процент от застрахователната сума.
 
Фрахт – наем за превозваните товари по морски и въздушен път. Определя се по тарифа или чрез споразумение между участниците по договора за превоз. Фрахта се определя най-често по приетите фрахтови ставки, установени под влияние на фрахтовия пазар.