Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Е

Еднократна премия – премията, която застрахования дължи на застрахователя за целия застрахователен период. Тя се определя към момента на сключване на застраховката.
 
Експертиза – изследване, което се извършва от вещо лице по определена задача, поставена от стопанска единица, която го е назначила. В повечето случаи експертиза се извършва с оглед да докаже или да отхвърли съществуващо вече становище по разгледания въпрос. Експертизата може да бъде единична (от едно вещо лице), тройна, петорна и т.н. Експертиза в застраховането се прави не само при сключване на застраховката, но и при реализиране на застрахователния случай. Експертиза се извършва по всички видове застраховки за оценка но рисковата ситуация, оценка на претърпените загуби, установяване на трайна загуба на трудоспособност и пр.
 
Експлозия – внезапно освобождаване на енергия, предизвикано от стремежа на газове или пари към разширение, при което се разкъсват стените на съд или преносно съоръжение и става внезапно изравняване на налягането.
 
Ексцедентен период – посочен в застрахователната полица период непосредствено след застрахователното събитие, загубите през който не подлежат на обезщетение по застраховката и са за сметка на Застрахования.