Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Д

Давност – период от време, определен по нормативен ред, след изтичане на който се погасяват определени права и задължения. Давността започва да тече от деня на възникване на загубата. Прилага се когато спрямо причинителя на щетите, така и спрямо лицата, които са получили нещо без правно основание или по дарение от причинителя на щетите. В застраховането давността се конкретизира в условията по различните видове застраховки. В застраховането сроковете имат значение за възникналите застрахователни отношения при сключване на застрахователен договор.
 
Двойно застраховане – получава се, ако един предмет бъде застрахован при две или повече  застрахователни дружества срещу един и същи риск и за едно и също време и общата застрахователна сума е по – голяма от застрахователната стойност.
 
Действителна стойност – стойността на застрахования обект по имуществено застраховане, прието при сключване на застрахователния договор. Тя е база за определянето на застрахователна сума, която служи за изчисляването на застрахователна премия.
 
Дневни пари за болничен престой - договорената застрахователна сума, посочена в застрахователната полица, която Застрахователят изплаща на Застрахования за всеки ден непрекъснат болничен престой в резултат на злополука.
 
Доброволно застраховане – една от формите на застраховане. За разлика от задължителното застраховане доброволното застраховане се извършва на базата на доброволно сключен застрахователен договор между застрахования и застрахователя.
 
Доживотна отсрочена рента – изплащането на рентата не започва веднага, а след изтичането на определен срок, например 3, 5 и повече години.
 
Допълнителна премия – изплаща се от застрахования за включени по – рано съгласувани условия за допълнителни рискове. По условията на дадена застраховка могат да се включат в отговорност на застрахователя при условие, че ще се плати допълнителна премия.