Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - Б

Балансова стойност на застрахован обект – стойността на даден обект, отразена в баланса на застрахования, при сключване на застрахователния договор. Получава се, като от набавената стойност се приспадне изхабяването.
 
Безусловна франшиза – вид лично участие на застрахования при покриване на възникналите загуби при реализиране на риска. Особеността на безусловната франшиза е, че при изплащане на застрахователно обезщетение се задържа предварително установен процент за франшизен размер
 
Бенефициенти - лицата, които съгласно условията на застрахователния договор имат права на обезщетение в случай на смърт на застрахования. Имената на ползващите лица се посочват в индивидуално писмено волеизявление на Застрахования и могат да се променят през срока на действие на договора по всяко време. В случаите, когато не са посочени имена на ползващи лица, ползващите лица са всички законни наследници, като обезщетението се разпределя пропорционално на правата им съгласно действащото законодателство.
 
 Болничен престой - времето, през което Застрахованият е диспансеризиран в болница за провеждане на постоянно стационарно лечение, изследвания и манипулации, прегледи и консултации във връзка със здравословното му състояние и се намира под непрекъснат лекарски контрол и наблюдение.
 
Бонус – Малус – система, чрез която се прави намаление или увеличение на тарифната премия. При благоприятна развитие на риска в стопанството се прави намаление, което при някои бонусни скали достига до 50%, а при влошаване на риска, т.е. при регистриране на един и повече застрахователни случаи през една или няколко последователни години, се увеличава тарифната премия.
 
Брак – стока, която по своите качества не отговаря на условията, за които е произведена. На практика може да се появи и така наречения скрит брак (проявява се в процес на потреблението на стоката). Скритият брак може да се включи в отговорността на застрахователя. При тази застраховка, която е групата на застраховките на отговорности, застрахователят обезщетява загуби за брак на застрахования.
 
Брокер – посредник, който свързва две страни и по този начин им дава възможност да сключат договор. Застрахователният брокер  дава на своите клиенти съвети за сключване на застраховка при дружество с най-добри условия.
 
Буря – движение на въздуха при скорост на вятъра не по-малко от 15 метра в секунда, при което щетите могат да са от непосредственото въздействие на бурята, или от носени от нея предмети.