Индустриални застрахователни брокери

Застрахователен речник - А

Авариен комисар – лице или фирма, занимаващо се с установяване причините (обстоятелствата) и размера на загубите по застраховане на товарите и плавателните съдове.
 
Авария в морското застраховане – частична щета, причинена на кораба, кораба и фрахта в процеса на превозването.
 
Аквизитор – застрахователен агент или друг застрахователен посредник, който сключва нови или възобновява по-рано сключени застрахователни договори
 
Акутно заболяване - всяка внезапна и непредвидима промяна в здравословното състояние на застрахования, изискващо спешна специализирана медицинска помощ. Понятието “Акутно заболяване” включва и внезапно изостряне на хронично заболяване, съпроводено с криза, кръвоизлив и други подобни.
 
Анекс – юридически термин, който означава притурка, прибавка към вече сключен договор. В застрахователната практика е възприето понятието „добавък”, което е неправилно и пренебрегва юридическото понятие. „Добавък” също се явява като синоним на „добавка”, на „прибавка”, на „притурка”, на „придатък” и пр.