Индустриални застрахователни брокери

Застраховка Трудова злополука

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:
 
  1. Предприемат мерки за оказване на първа долекарска помощ, транспортиране на пострадалия до болнично заведение или извикване на бърза помощ. Свържете се с бърза помощ на тел.150
  2. Обезопасете мястото на злополуката – с ограничаване на достъпа на лица.
  3. Уведомете работодателя;
  4. Ако в резултат на злополуката има увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или има основание да се предполага, че ще доведе до такива увреждания, трябва да се обадите веднага и в полицията (можете да използвате тел. 112), в териториалното поделение на НОИ и в инспекция по труда.
  5. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите пълни указания как да процедирате в конкретната ситуация;
  6. В срок до 3 дни от настъпването на застрахователно събитие писмено уведомете застрахователя за случилото се;
 
Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:
 
1. Протокол за трудова злополука съгласно “Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки”, декларация/ протокол от НОИ или друг официален удостоверителен документ, констатиращ настъпило застрахователно събитие.
2. Медицински документи - експертно решение на ТЕЛК, епикризи, болнични листа, и всички други медицински документи, относими към трудовата злополука.
3. Трудов договор, трудова или осигурителна книжка или служебна бележка, издадена от Застраховащия, удостоверяваща, че към датата на събитието лицето е било в трудово-правни отношения с него.
4. В случай на смърт на Застрахования - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза (аутопсионен протокол) и удостоверение за законни наследници.
5. Други документи, касаещи настъпилото застрахователно събитие и необходими на Застрахователя, за да може да предприеме проучване по случая или извърши изплащане на застрахователната сума.
 
Важна информация
 
  • Всички задължения на работодателя, свързани с трудовите злополуки са описани в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;
  • Образци на документи:
1. Заповед за определяне на комисия за разследване на трудовата злополука(предлагам Ви примерната заповед, изготвена от специалисти на КТ „Подкрепа“).
2. Протокол за разследване на трудова злополука.
3. Декларация за трудова злополука
4. Определената застрахователна сума се изплаща от Застрахователя на Застрахования или неговите законни наследници в срок до 15 (петнадесет) дни от датата на представяне на всички необходими и допълнително изискани документи.
5. В случай на смърт при трудова злополука на Застрахования, Застрахователят има право да поиска аутопсия с медицинско заключение за причините на смъртта.
6. Когато Застрахованият е имал определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне на процента на трайно намалена работоспособност в резултат на трудова злополуката.