Индустриални застрахователни брокери

Застраховка при пътуване в чужбина

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:
 
  1. Вие, Ваш близък, Ваш довереник или медицински специалист, следва да се свърже незабавно с асистанс компанията на посочените във Вашата застраховка телефони;
  2. Опитайте се да обясните точно обстоятелствата по настъпилото застрахователно събитие;
  3. Изпълнете указанията на асистанс компанията
  4. Информирайте Вашият застрахователен брокер или застраховател
  5. Изпратете писмена информация за застрахователното събитие в най-кратък срок (от 3 до 5 дни) на посочените адреси на:
  • асистанс компанията;
  • Вашият застраховател
  1. След завръщането Ви в сраната, следва да предявите претенция за обезщетение пред застрахователя, като предоставите оригинални документи по конкретния застрахователен случай.
 
Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:
 
Медицински доклади, епикризи, оригинални сметки за платени разходи и всички други документи, потвърждаващи събитието, направените разходи и техния размер.
Всички медицински документи трябва да са издадени от лицензирани здравни заведения /болница, клиника, кабинет и др./ или от правоспособни медицински специалисти.
 
 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 дни след представяне на всички необходими документи, включително допълнително изисканите от Застрахователя или от асистанс компанията.
 
Застрахователят може да прекрати полицата в случай на преднамерено невярно представяне, укриванеили използване на измамни методи от застрахования или негови представители относно обстоятелствата и условията на застрахователното събитие по предявена претенция.
 
Застрахователят не носи отговорност за всички разходи, направени без негово одобрение или одобрението на асистанс компанията.
 
Застрахователят изплаща застрахователното обезщетение в срок от 15 дни след представяне на всички необходими документи, в случаите, в които Вие сте получили указания от асистанс компанията да заплатите за получените медицински помощ.