Индустриални застрахователни брокери

Застраховка "Автокаско"

Какви видове протоколи се издават при ПТП?

 При ПТП, в което участниците са единодушни по отношение на обстоятелствата довели до произшествието се издава
 

Двустранен констативен протокол.

 1. При ПТП, в което участниците не са единодушни по отношение на обстоятелствата довели до произшествието се издава Протокол за ПТП съставен от органите на КАТ към МВР.
 2. При ПТП, в което има пострадали лица се издава Протокол за ПТПс пострадали хора, съставен от органите на КАТ към МВР (Констативен протокол).
 3. При ПТП, в което някой от пострадалите МПС не е в движение се издава  Протокол за ПТП съставен от органите на КАТ към МВР.
 4. При повече от двама участници и /или с наличие на смъртни случаи се съставя Констативен протокол от органите на КАТ към МВР.
 5. При ПТП, в което някое от МПС-тата, участници в произшествието, е с чуждестранна регистрация се издава  Протокол за ПТП съставен от органите на КАТ към МВР.
 6. При ПТП на паркинг - не се издава протокол, освен в случаите, в които има изяснен друг обект, предмет или друго известно МПС, когато може да бъде издаден Двустранен констативен протокол.
 

Как да процедирам при пътнотранспортно произшествие?

 1. Запазете спокойствие.
 2. При необходимост, потърсете медицинска помощ.
 3. Обадете се на телефон 112.
 4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 5. Обадете се на дежурните телефони на застрахователното дружество, в което е издадена Вашата застраховка и изчакайте пристигането на представитнелите им - мобилна група;
 6. Задължително запишете номера, под който е регистрирано ПТП в КАТ, на Двустранния констативен протокол, в случай, че произшествието се документира с такъв.
 7. Отбележете в протокола имената, телефонните номера, номер на застрахователна полица и регистрация на автомобилите на всички участващи в инцидента.
 8. Бъдете внимателни при попълвана на документите и задължително изискайте подпис от другия участник. 
 

Как да процедирам при кражба на МПС?

 1. Веднага сигнализирайте в МВР, като се обадите на тел.: 112
 2. Свържете се с Вашият застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 3. Свържете се с Вашия застраховател на дежурните телефони, за да съобщите за случилото се;
 4. Подайте писмено уведомление до Вашия застраховател м срок до 24 (двадесет и четири) часа от настъпването и узнаването на събитието или до края на първия следващ работен ден, в случай че срокът изтича в неработен ден;
 

Указания как да процедирате при всички останали случаи (пожар, градушка, природни бедствия, щета на паркинг, произшествия без друг участник и др.)

 Уведомете за случилото се Вашия застрахователен брокер, за да получите подробни указания;
 1. Свържете се с Вашия застраховател на дежурните телефони, за да съобщите за случилото се;
 2. Подайте писмено уведомление до Вашия застраховател в срока указан във Вашият застрахователен договор (обикновено срокът е от 3 до 7 дни от настъпването и /или  узнаването на събитието);
 3. Снабдете се с документ от съответната служба. (пожарна безопасност, МВР, ХМС и т.н.)
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 • Завеждането на щета се извършва от водача, вписан в протокола за ПТП. Всяко друго лице трябва да бъде упълномощено нотариално.
 • Срокът за изплащане на обезщетение или отказ от плащане е до 15 дни от представянето на всички необходими документи;
 • За плащане на обезщетение на лице, различно от застрахования или трето ползващо лице, на застрахователя задължително се представя нотариално заверено пълномощно по образец на застрахователя или друг документ за даване на такова съгласие в същата форма и с равностоен текст.
 • При  извършване на огледа на имуществото представител на застрахователя съставя констативен протокол за всички щети. В случай, че не сте съгласен с направените в протокола констатации имате право да го отбележите в същия.