Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на животни и птици

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:
 
  1. Предприемете всички необходими мерки за ограничаване на щетата;
  2. Уведомете лицензирания за района ветеринарен лекар до 24 часа
  3. Уведомите компетентните държавни органи: служба за противопожарна безопасност и охрана, полиция съобразно конкретната ситуация.
  4. Не предприемайте никакви действия без изрично указание от страна на застрахователя;
  5. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите пълни указания как да процедирате в конкретната ситуация;
  6. В срок до 3 дни от настъпването или узнаването на застрахователно събитие писмено да уведомите застрахователя. При пожар срока за уведомление е 2 часа от узнаването, като писменото уведомление трябва да се направи до 24 часа.
 
 
Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:
 Застрахователна полица;
Копие от платежен документ за внесена застрахователна премия;
Предложение - опис за застраховане на животни, птици, риба и кошери с пчели заедно с описа на животните по идентификационни номера;
Удостоверение за собствентост, издадено от кметството за физически лица или документ за собственост за юридически лица;
 
Официални документи от компетентните органи, удостоверяващ настъпилото застрахователно събитие.
-   писмо от хидрометеорологична или метеорологична станция, басейнова дирекция, поделение на ИА ”Борба с градушките” за доказване на събитията при буря, проливен дъжд, измръзване и изтегляне и при осланяване;
-   при пожар – писмо от РСПАБ и постановление за прекратяване на наказателното производство;
-   други обстоятелства довели до смърт на – документ от ветеринарно – медицинска служба;
 
Екарисажна бележка или друг документ, удостоверяващ смъртта или клането на животните;
Свидетелство от ДВСК при унищожаване по необходимост
счетоводна справка за изписване на омрели животни
Други документи по изискване на застрахователя
 
 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Срокът за изплащане на обезщетение или отказ от плащане е до 15 дни от представянето на всички необходими документи;
 
Огледа се извършва от комисия, съставена от представител на Застрахователната компания и представител на застрахования.
 
При сериозни щети към работната група се присъединява и научен работник или вещо лице.