Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на товари по време на превоз - карго

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:

 1. Предприеме всички разумни и целесъобразни мерки за спасяване на товара, предотвратяване, ограничаване или намаляване на загубата или щетата;
 2. Уведомите компетентните държавни органи: служба за противопожарна безопасност и охрана, полиция и др. в зависимост от вида превоз.
 3. Незабавно уведомете застрахователя, като предварително се подгответе да предоставите следната информация:
  • какво е станало и дали е необходимо да се назначи авариен комисар за оглед на товара (вид стока, начин на превоз, местонахождение)
  • протестно писмо до превозвача /спедитора и изискване на съответния вид документ за определяне отговорността за събитието в зависимост от вида на превоза:
   • при шосеен превоз – забележка в товарителницата с общо описание на повредата и брой на недоставените опаковки, подпис, дата, печат;
   • при жп - превоз – изискване на Констативен протокол (формуляр на жп - администрацията) от крайната гара;
   • при въздушен превоз – Cargo damage report и Cargo missing report, издаден от получаващо летище
   • при морски и речен транспорт – генерален акт / констативен протокол от крайно пристанище.
 4. Предприемете и извършете необходимите действия срещу трети лица за причинените от тях загуби или повреди на застрахования товар, както и за установяване на щетите и техния размер;
 

Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:

1. ОРИГИНАЛ на застрахователна полица или застрахователен документ;
2. ОРИГИНАЛ на превозния договор;
3. ОРИГИНАЛ или копие от фактура за стоката, заедно със спецификация, опаковъчен лист и сертификат за произход на стоката;
4. ОРИГИНАЛ на констативен протокол на превозвача;
5. ОРИГИНАЛ на авариен протокол, доказващ естеството и размера на загубата или повредата на товара;
6. Приемо - предавателен протокол, издаден в мястото на предаване на стоката на получателя;
7. Кореспонденция на застрахования с превозвачи или други страни, във връзка с отговорността на последните за нанесените щети на товара;
8. Сертификат на санитарните власти от държавата износителка, че стоката е в добро състояние и отговаря на държавните разпоредби /при превоз на живи животни, хранителни продукти и лекарствени средства/;
9. Официално уведомление в случай на налагане на забрана за внос /износ от страна на санитарните власти;
10. Фактура с цената от продажбата на повредената стока с цел намаляване размера на щетата, потвърдена от авариен комисар;
11. Сметки, диспаши и др. в оригинал и др.;
 
 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
За всяка загуба или повреда сте длъжни незабавно да предявите рекламация пред лицето, в чиято отговорност е стоката в момента. В случай, че загубата или повредата не са били явни при приемането на товара, Вие сте длъжен да отправите писмен протест до превозвача или друго лице, отговорно за стоката в рамките на 3 /три/ дни от доставката;
 
Не подписвайте документ за приемане на стоката, когато тя е в съмнително, лошо състояние, освен когато е направен писмен протест;
 
Когато доставката е извършена с контейнер, контейнерът и неговите пломби незабавно трябва да се проверят от оторизирано лице;
 
В случай на загуба или повреда по застраховката, трябва да бъде издаден авариен протокол от оторизиран авариен комисар (представител на застрахователя);
 
Застрахователят има право да участва и дава указания при спасяване на товара, в предотвратяване, ограничаване или намаляване на загубата или повредата, в общи аварии.