Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на селскостопански култури

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:
 
  1. Уведомите компетентните държавни органи: служба за противопожарна безопасност и охрана, полиция и др.
  2. Предприемете всички необходими мерки за ограничаване на щетата;
  3. Не предприемайте действия по презасяване или презасаждане и не прибирайте реколтата от увредените култури преди застрахователя да е оценил щетите, или без неговото съгласие;
  4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите пълни указания как да процедирате в конкретната ситуация;
  5. В срок до 3 дни от настъпването или узнаването на застрахователно събитие писмено да уведомите застрахователя. При пожар срока за уведомление е 2 часа от узнаването, като писменото уведомление трябва да се направи до 24 часа.
  6. След насрочване на дата за оглед от експерти на застрахователя, следва да подсигурете достъп до увредените имущества;
 
Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:
 
Застрахователна полица;
 
Копие от платежен документ за внесена застрахователна премия;
 
Опис на засегнатите култури по местности, кадастрални номера и площи;
 
Договор за аренда, наем или ползване или документ за собственост върху земята, върху която е засята/засадена застрахованата земеделска култура;
 
Официални документи от компетентните органи, удостоверяващ настъпилото застрахователно събитие.
-              писмо от хидрометеорологична или метеорологична станция, басейнова дирекция, поделение на ИА ”Борба с градушките” за доказване на събитията при буря, проливен дъжд, измръзване и изтегляне и при осланяване;
-              при пожар – писмо от РСПАБ и постановление за прекратяване на наказателното производство;
  • Планове, чертежи, фотоснимки, експертизи, спецификации, счетоводни документи, фактури и др.
  • Други документи по изискване на застрахователя
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 Срокът за изплащане на обезщетение или отказ от плащане е до 15 дни от представянето на всички необходими документи;
 
При  извършване на огледа на имуществото представител на застрахователя съставя констативен протокол за всички увредени имущества. В случай, че не сте съгласен с направените в протокола констатации имате право да го отбележите в същия.
 
Огледа се извършва от комисия, съставена от представител на Застрахователната компания и представител на застрахования. При сериозни щети към работната група се присъединява и научен работник или вещо лице (агроном) за извършване на експертна оценка при изчисляване на обезщетението.
 
Когато културите са частично пострадали и продължават да се развиват, се извършват два огледа: предварителна и окончателна.
 
В случай, че не сте доволен от направената от Застрахователя оценка, можете да подаде искане за нова оценка.