Индустриални застрахователни брокери

Застраховане на отговорности - Инструкции при щети

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:
 
1. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите пълни указания как да процедирате в конкретната ситуация;
2. При настъпване на събитие, което би могло да доведе до претенция по настоящата застраховка, сте длъжен да уведомите Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни, след като събитието Ви е станало известно
3. Уведомете Застрахователя за всеки предстоящ съдебен иск или следствено действие;
4. Незабавно след получаването на писма, призовки, експертизи, решения, и др. подобни, свързани с искове или съдебни процедури срещу него, да предава на Застрахователя копие от тях.
 
Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:
 
Всички материали и документи, имащи отношение към събития или претенции, покрити по застраховката, до тяхното окончателно уреждане, освен ако Застрахователят не поиска по-дълъг срок; 
 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 
1. Размерът на обезщетението се определя на база одобрено от Застрахователя извънсъдебно споразумение между Вас и увреденото лице или, ако споразумение не бъде постигнато, на база влязло в сила съдебно решение на компетентен български съд, при което се обезщетяват и разноските на Застрахования по съдебното дело. 
2. Размерът на обезщетението не може да надхвърли приложимия лимит съгласно договорения по застраховката.
8. Застрахователното обезщетение се изплаща в 15-дневен срок след доказване на основанието и размера на дължимата сума. 
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
• При поискване от Застрахователя, Вие сте длъжен да упълномощите Застрахователя за получаване на документация или информация във връзка със събития или искове;
• Без писмено съгласие на Застрахователя, нямате право да давате устна или писмена информация по даден случай, да предлагате извънсъдебни споразумения, да уреждате претенции и да извършвате плащания по тях, или да поемате отговорност по възникнали искове.
• При предявен съдебен иск от увреденото лице вие сте длъжен незабавно да уведоми за това Застрахователя и да иска привличането му в процеса.
• Застрахователят по всяко време има право на достъп и проверка на Ваша счетоводната и оперативна документация във връзка със събития и претенции, покрити по застраховката.