Индустриални застрахователни брокери

Застрахова при строително - монтажни работи

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:
 
  1. Уведомите компетентните държавни органи: служба за противопожарна безопасност и охрана, полиция и др.
  2. Предприемете всички необходими мерки за ограничаване на щетата;
  3. Не правете промени по увреденото имущество преди представители на застрахователя да са направили оглед;
  4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите пълни указания как да процедирате в конкретната ситуация;
  5. В срок до 3 дни от настъпването или узнаването на застрахователно събитие писмено да уведомите застрахователя, а при кражба чрез взлом в срок от 24 часа;
  6. След насрочване на дата за оглед от експерти на застрахователя, следва да подсигурете достъп до увредените имущества;
 
Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:
Официални документи от компетентните органи, удостоверяващ настъпилото застрахователно събитие.
 
При пожар – документ от Служба за противопожарна безопасност и охрана;
 
При злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж – служебна бележка от МВР;
 
Щети в следствие на градушка, буря, проливен дъжд – документ от Хидрометеорологична служба;
 
При земетресение – документ от Сеизмологичен институт;
 
Планове, чертежи, фотоснимки, анализи, експертизи, спецификации, счетоводни документи, фактури и др.
 
При кражба:
Заключително постановление по образувано следствено дело;
Обвинителен акт, присъда, решение или друг акт на органите на съдебната власт срещу установен извършител на престъплението;
Постановление за спиране или прекратяване на наказателна производство, в случаите, в които няма известен извършител;
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Застрахователят предоставя застрахователно покритие за движимо имущество само и доколкото то се намира на мястото на застраховката;
Изплащането на застрахователното обезщетение, респективно писменото уведомление за отказ да бъде изплатено такова се извършва в срок от 15 дни след представянето на всички изискуеми документи;
По договаряне между страните, след доказване на основанието и приблизителния размер на щетите, Застрахователят може да плати предварително част от обезщетението;
Настоящата застраховка не покрива щети поради грешки в проектирането, щети в резултат на допуснати грешки, пропуски и нарушения при изпълнението на обекта като: използване на дефектни или неподходящи материали, отклонения от и нарушения на установените технически норми, стандарти и проектни изисквания;