Индустриални застрахователни брокери

Имуществено застраховане - Инструкции при щети

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:
 1. Уведомите компетентните държавни органи: служба за противопожарна безопасност и охрана, полиция и други ако е необходимо.
 2. Предприемете всички необходими мерки за ограничаване на щетата;
 3. Не правете промени по увреденото имущество преди представители на застрахователя да са направили оглед;
 4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите пълни указания как да процедирате в конкретната ситуация;
 5. В срок до 3 дни от настъпването или узнаването на застрахователно събитие писмено да уведомите застрахователя, а при кражба чрез взлом в срок от 24 часа;
 6. След насрочване на дата за оглед от експерти на застрахователя, следва да подсигурете достъп до увредените имущества;
 
Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:
 • Документи за собственост;
 • Официални документи от компетентните органи, удостоверяващ настъпилото застрахователно събитие.
-                     При пожар – документ от Служба за противопожарна безопасност и охрана;
-                     При злоумишлени действия на трети лица, кражба или грабеж – служебна бележка от МВР;
-                     Щети в следствие на градушка, буря, проливен дъжд – документ от Хидрометеорологична служба;
-                     При земетресение – документ от Сеизмологичен институт;
 • Планове, чертежи, фотоснимки, анализи, експертизи, спецификации, счетоводни документи, фактури и др.
 • При кражба:
-                     Заключително постановление по образувано следствено дело;
-                     Обвинителен акт, присъда, решение или друг акт на органите на съдебната власт срещу установен извършител на престъплението;
-                     Постановление за спиране или прекратяване на наказателна производство, в случаите, в които няма известен извършител;
 • Други документи, касаещи настъпилото застрахователно събитие и необходими на Застрахователя, за да може да предприеме проучване по случая или извърши изплащане на застрахователната сума.
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Срокът за изплащане на обезщетение или отказ от плащане е до 15 дни от представянето на всички необходими документи;
 
За плащане на обезщетение на лице, различно от застрахования или трето ползващо лице, на застрахователя задължително се представя нотариално заверено пълномощно по образец на застрахователя или друг документ за даване на такова съгласие в същата форма и с равностоен текст.
 
При  извършване на огледа на имуществото представител на застрахователя съставя констативен протокол за всички увредени имущества. В случай, че не сте съгласен с направените в протокола констатации имате право да го отбележите в същия.