Индустриални застрахователни брокери

Аварии на машини

При настъпване на застрахователно събитие, което е покрит риск по Вашата застраховка следва да:

 
  1. Уведомите компетентните държавни органи: служба за противопожарна безопасност и охрана, полиция и др.
  2. Предприемете всички необходими мерки за ограничаване на щетата;
  3. Не правете промени по увреденото имущество преди представители на застрахователя да са направили оглед;
  4. Свържете се с Вашия застрахователен брокер, за да получите пълни указания как да процедирате в конкретната ситуация;
  5. Уведомете писмено застрахователя не по-късно от 3 дни от настъпването или узнаването на застрахователно събитие, като определите предполагаемата причина за настъпване на събитието, видимия характер на вредите и предполагаемия размер на загубата във валутата на полицата;
  6. След насрочване на дата за оглед от експерти на застрахователя, следва да подсигурете достъп до увредените имущества;
 
 

Застрахователят има право да изиска документи, удостоверяващи настъпването на застрахователно събитие, някои от които са:

доказателствата и документите във връзка с установяване на причината за настъпване на събитието, размера на вредите и доказването на извършения ремонт или подмяна;
 
* документи, издадени от компетентни органи, констативни протоколи, експертизи, фактури, платежни документи, счетоводни извлечения и други съобразно конкретния случай.
 
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Размерът на загубите, подлежащи на обезщетение се определя от представители на застрахователя и /или от вещо лице. В случай че не сте съгласен с определеното обезщетение, можете за своя сметка да възложите оценката на друго вещо лице. При различни оценки страните съвместно избират и възлагат оценката на трето вещо лице, чието заключение е окончателно;
 
Застрахователното обезщетение се изплаща в 14-дневен срок след представяне на всички документи и доказателства във връзка с възникналото застрахователно събитие;
 
По решение на застрахователя могат да се извършват частични авансови плащания на обезщетение преди окончателното уреждане на претенцията;
 
По договореност между страните вместо чрез плащане на обезщетение претенцията може да бъде уредена чрез ремонт и /или подмяна на увредено имущество, извършени от застрахователя или от трети лица по негова поръчка.