Индустриални застрахователни брокери

Застраховане срещу злополука

Какви видове застраховки „Злополука” съществуват?

Съществуват множество видове застраховки „Злополука”, някои от тях са:
 • Застраховка срещу „Злополука” на персонала, работещи във фирми, ведомства и организации, вкл. „Трудова злополука” – задължителна за I-ва и II-ра категория труд;
 • Застраховка срещу „Злополука” на физически лица;
 • Застрахова срещу „Злополука” на учащи се и деца в детски градини;
 • Застрахова срещу „Злополука” на спортисти;
 • Застраховка срещу „Злополука” на пътниците в обществен транспорт;
 • Застраховка срещу „Злополука” на местата в МПС;
 • Планинска застраховка „Злополука”;
 • Застрахова срещу „Злополука” на чуждестранни граждани;
 • Застраховка „Злополука” на кредитополучателя.

Трябва ли да отговарям на определени изисквания, за да сключа застраховка „Злополука”?

Необходимо е да сте в добро здравословно състояние и да сте на възраст между 3 и  75 години. В зависимост от избраната застрахователна компания и точния застрахователен продукт условията за възрастта на застрахования могат да варират и да са различни от посочените.

Какви покрития има застраховката?

Покритията са различни в зависимост от това какъв вид застраховка „Злополука” сте сключили, като едновременно с това рисковете се делят  на база основно и допълнително покритие. Най-общо могат да се изброят следните покрити рискове:
 • Смърт в резултат на злополука;
 • Трайна загубя на трудоспособност в резултат на злополука;
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти;
 • Действително извършените разходи  за дневни пари за болничен престой;
 • Действително извършените разходи за медицински транспорт на Застрахования;
 • Разходи за хирургично лечение до определен лимит.

Валидна ли е застраховката извън страната?

Не, застраховката е валидна само за територията на Р. България, но при заплащане на допълнителна премия и договаряне със застрахователната компания, покритието на застраховки може да се разшири и за чужбина.

Какъв е лимита, за който  мога да се застраховам?

Застрахователната сума се договаря между Застраховащия /Застрахования и Застрахователя и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие.

Мога ли да платя сумата по застраховката на вноски?

Да, можете.

Какво е необходимо да направя в случай на застрахователно събитие?

Преди всичко трябва да потърсите съответната медицинска помощ, след което:
 • Трябва да уведомите Застрахователя в срок, който е посочен във Вашия договор. В повечето случаи не по- късно от 7 дни от настъпването на застрахователното събитие. Той ще Ви информира за необходимата документация, която трябва да съберете.
В зависимост от характера на събитието да представите:
 • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, експертно решение от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността или от ЗМК;
 • При смърт - акт за смърт, съдебно - медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници;
 • Рецепти и фактури за закупени лекарствени средства и медикаменти, за спасителни разноски, медицински транспорт и репатриране;
 • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователната сума.

Ако ми се наложи, възможно ли е мой близък да заведе щета от мое име?

Да, можете след представяне на нотариално заверено пълномощно. Ако пострадалият е под 18г. щетата се завежда от законните негови представители (роднини).

В случай на застрахователно събитие какво обезщетение и кога ще го ще получа?

Общият размер на всички плащания не може да надвишава застрахователната сума, посочена в застрахователната полица, за всяко покритие поотделно. Покритията са лимитирани до определен срок и сума. Обезщетенията се изплащат след окончателното приключване на лечението.

За какъв период се сключва застраховка „Злополука”?

Застраховката се сключва за срок от една до пет години.