Индустриални застрахователни брокери

ЧЗВ отностно застраховане на отговорности

Какви видове застраховане на отговорности има?

Най общо застраховането на отговорности може да се раздели  на:
  • Застраховки за професионални отговорности – за юристи, счетоводители, одитори, нотариуси и др.
  • Отговорност на работодателите
  • Отговорност на превозвача
  • Отговорност на изделието
  • Обща гражданска отговорност

Задължителна ли е застраховка „Професионална отговорност”?

За някои професии застраховката е задължителна, съгласно установени нормативни разпоредби. Такива например са: проектанти и строители, нотариуси и частни съдебни изпълнители, експерт счетоводители, превозвачи, застрахователни брокери и др., за други професии застраховката няма задължителен характер.

Какви рискове покрива застраховка „Професионална отговорност”?

Застраховка „Професионална отговорност” гарантира имуществената и неимуществената  отговорност на различни категории лица, които при осъществяване на своите  професионални задължения могат да причинят материални и морални вреди на трети лица.  Отговорността на Застрахователя се ограничава до размера на предварително договорена между страните сума.

За какъв период се сключва застраховката?

Застраховката е валидна за една година, а някои включват ретроактивен период.

Как се определя сумата, която ще заплатя за застраховката?

Сумата, която ще заплатите се определя като процент или като твърда премия от избрания лимит на отговорност.

Подлежи ли на разсрочване дължимата премия по застраховката?

Да, можете да платите определената по застраховката сума (премия) на няколко вноски за някои продукти, като за други плащането е само еднократно.

Какво е необходимо да направя в случай на застрахователно събитие?

При настъпване на събитие сте длъжен:
  • Да уведомите Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни, след като събитието Ви е станало известно.
  • В същия срок да уведомите Застрахователя за отправени към Вас претенции, получаване на призовки или следствени действия, както и за получени писма, експертизи, жалби, решения и други и да предоставите копие от съответните документи.
  • При предявен съдебен иск от увреденото лице към Вас трябва незабавно да уведомите за това Застрахователя и да искате привличането му в процеса.

Кой следва да бъде обезщетен по тази застраховка?

Обезщетение по застраховка на отговорности получава увреденото лице или застрахования, в случай, че същия е удовлетворил претенциите на увреденото лице.