Индустриални застрахователни брокери

ЧЗВ отностно застрахова при строително - монтажни работи

Какво представлява застраховка на строително - монтажни работи?

Застраховка на строително – монтажни обекти, собственост на застрахования срещу всички рискове, свързани с изпълнението на строителството.

Какъв е обекта на застраховката?

По тази застраховка могат да се застраховат:
 • Строително – монтажни обекти от всякакъв вид в областта на високото и ниското строителство;
 • Съоръжения и оборудване на строителната площадка, включително временни сгради, инсталации, строителен инвентар, апаратура, инструмент и други по приложен списък;
 • Строителна механизация, използвана на обекта по приложен опис, съдържащ данни за вида, марката, модела, годината на производство, инвентарния номер и застрахователната сума на техниката.

Какви са покритите рискове по застраховката?

Покритите рискове по застраховката включват възникнали през период на застраховката пълна загуба и частични щети на застрахованите имущества в резултат на:
 • Пожар, експлозия, щети от действието на вода, пяна или препарати при гасена на пожара;
 • Буря, проливен дъжд, наводнение;
 • Увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;
 • Земетресение, свличане или срутване на земна или скална маса;
 • Разходи за ограничаване на щетите;
 • Гражданска отговорност на Застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди, изразяващи се в:
  • Смърт, телесни увреждания или заболяване в следствие на злополука;
  • Пълна загуба или частична щета на движими и недвижими имущества на работната площадка или намиращи се в непосредствена близост до нея.
 • Други рискове по договаряне между застрахован и застраховател.

Къде важи застраховката?

Покритието по застраховката се отнася само за описания строително - монтажен обект със съответните му граници и адрес. Застрахователното покритие за движимо имущество се отнася за движимо имущество и докато то се намира в /на мястото на застраховката.

Кой сключва такава застраховка?

Тази застраховка може да бъде сключена от български и чужди физически и юридически лица: инвеститори, предприемачи, изпълнители и подизпълнители, собственици на обекти.

Как се определя сумата, за която ще сключа застраховката?

 • За строително – монтажния обект – застрахователната сума се определя съгласно проектната стойност на обекта по актуални към датата на сключване цени, в т.ч. вложените в строежа строителни материали, оборудване, труд и начисления, амортизации, транспорт, мита, такси и други разходи.;
 • Съоръжения и оборудване на строителната площадка, както и за строителна механизация – застрахователната сума се определя въз основа на възстановителна стойност за нови имущества или действителна стойност, съгласно експертна оценка или по представени счетоводни данни.
 • За определени рискове, може да бъде договорен лимит на отговорност за едно събитие или за целия срок на застраховката.

Кои рискове не се покриват по тази застраховка?

Застраховката няма покритие при умишлени действия или груба небрежност на застрахования, както и при пълно или частично спиране на строително - монтажните работи. Санкции за некачествено извършена работа, пропуснати ползи, както и други финансови загуби. Щети поради грешка в проектирането.

За какъв период се сключва застраховката?

Освен ако не е договорено друго,  застрахователното покритие започва непосредствено след началото на строително - монтажните работи или след успешното разтоварване на посочените в застрахователната полица имущества на строителната площадка и продължава до предаването на обекта.

Какви документи са необходими за сключване на застраховката?

Попълва се предложение за застраховане, което съдържа подробна и пълна информация за застрахования обект. С цел определяне на застрахователната сума застрахователят има право да изиска финансови и разходни документи, с които се удостоверява размера на отговорността, която се поема.

Необходим ли е оглед на обекта преди сключване на застраховката?

Да, представители на застрахователя извършват предварителен оглед на обекта.

Има ли задължително самоучастие?

Повечето застрахователни компании изискват процент самоучастие.