Индустриални застрахователни брокери

ЧЗВ отностно техническо застраховане

Какъв е обекта на застраховката?

Застрахователно покритие по тази застраховка се предоставя само за описаните в застрахователния договор машини, съоръжения и апарати на местоположението, посочено в застрахователната полица, монтирани и въведени в експлоатация.

Какво е застрахователното покритеи по застраховката?

На обезщетение по тази застраховка подлежи увреждане на машините и съоръженията с производствено и/или търговско предназначение, представляващо пряк резултат от всяко внезапно, случайно и непредвидимо събитие, и в резултат на което същите не са в състояние да изпълняват своето предназначение и се нуждаят от ремонт или подмяна. Застрахователят носи отговорност включително ппри повреда, причинена от дефектна отливка, дефектен или неподходящ материал, конструктивна или проектантска грешка, грешки при сглобяването или монтажа, недостатъчна квалификация или небрежност на оператор или на помощен персонал,  недостатъчно ниво на вода в котли, физическа експлозия, разрушаване на машината или част от нея под действието на центробежна сила, късо съединение и др.

Как се дефинира от застрахователя „непредвидимо събитие”?

Събитие, чието настъпване Застрахованият или неговите упълномощени представители не са били в състояние да предвидят по никакъв начин, или събитие, чието настъпване не би могло да бъде предвидено въпреки наличието на адекватен професионален опит, необходим за дейността, която осъществява Застрахования

Какви са изключените рискове по застраховката?

Изключени рискове по застраховката са:
  • Наводнение, свлачище, пропадане, лавина, буря, дъжд, градушка, земетресение, вулканично изригване, земетръсни морски явления (цунами), ураган, тайфун, циклон, торнадо или други природни бедствия;
  • Пожар, последиците от гасенето на пожар, вкл. последващото разчистване, разрушаване, демонтиране и др., станали необходими при възстановяването на увреденото от пожара имущество, директно или индиректно попадение на мълния, експлозия;
  • Кражба, грабеж, липси;
  • Събития, за които е отговорно трето лице по силата на нормативен акт или на договорни задължения (напр. доставчик на стока или услуга, производител, търговец, превозвач, спедитор), или при които отговорността се предполага на базата на заявка за ремонт или поета гаранция;
  • Непрекъснатото въздействие на работния процес (напр. износване,  изтриване, кавитация, ерозия, корозия, ръжда, натрупване на котлен камък и др.) или на други непрекъснати процеси;

Кой може да сключи тази застраховка?

Застраховката може да бъде сключена от всеки собственик на машини и съоръжения.

Какъв е срокът, за който се сключва застраховката?

Застраховката се сключва за срок от 12 месеца.

Как се определя застраховталната сума?

Застрахованият сам е отговорен за определянето на застрахователните суми за отделните машини, съоръжения и апарати, описани в полицата. Застрахователната сума трябва да отговаря на възстановителната стойност на застрахованите машини, апарати, съоръжения,инсталации и оборудване. Възстановителната стойност е равна на разходите за замяна на застрахованото имущество с ново от същия вид, мощност и предназначение.

Има ли задължително самоучастие?

Да, застрахователят определя различен процент самоучастие за отделните рискове, покрити по застраховката.