Индустриални застрахователни брокери

ЧЗВ отностно селскостопанско застраховане

Какви са покритията по застраховки на селскостопански култури и на животни?

Някои от покритията са: градушка, буря, проливен дъжд, пожар, осланяване, наводнение, киша, измръзване и изтегляне, задушаване (запарване) и др. В зависимост от спецификата на конкретната застрахована земеделска култура.

Какви документи са необходими за сключване на застраховка за селскостопански култури?

При сключване на застраховката се попълва въпросник – декларация по образец на Застрахователя, в който трябва да предоставите следната информация:
 • Землището, в което се намират културите
 • Разпределението по местности и кадастрални номера
 • Фактически засятата /засадената площ
 • Застрахователна сума на декар и общата застрахователна сума

Какви документи са необходими за сключване на застраховка на животни?

Застрахователната полица се сключва въз основа на писмено предложение и въпросник декларация по образец на Застрахователя.
Застрахованият трябва да предостави информация за:
 • Клиничното здраве на застрахованите животни;
 • Осигуреността на са животните с фураж;
 • Условия за отглеждане;
 • Извършване на профилактика и лечение в съответствие със зооветеринарните изисквания;
Посочената информация може да бъде предоставена от ветеринарния лекар, обслужващ фермата или от вещо лице, наето от застрахователя.

Как се определя застрахователната сума по застраховка на селскостопански култури?

база действителната стойност на насажденията, предмет на застраховане и определената по предварително разработен проект за гъстота на насажденията на декар, съгласно агротехническите изисквания.

Как се определя застрахователната сума по застраховка на животни?

Застрахователната сума за отделните животни, птици, риба и кошери с пчелни семейства се договаря между застрахователя и застрахования, като страните се споразумяват, че договорената застрахователна сума не може да надхвърля действителната стойност на застрахованите животни, птици, риба и кошери с пчелни семейства, определена въз основа на информация на дирекция “Агростатистика” на Министерство на земеделието и храните.

Задължително ли е да се направи оглед на застрахованите площи при сключване на застраховката?

Застрахователят извършва оглед на културите преди сключване на застраховката.

Задължително ли е да се направи оглед на животните при сключване на застраховката?

Здравословното състояние и извършените задължителни профилактични и диагностични изследвания на обектите, посочени в предложението за застраховката, допълнително включените през периода на застраховката или при нейното подновяване се удостоверява от ветеринарния лекар, обслужващ фермата или от вещо лице, наето от застрахователя.

Какъв е срокът за изплащане на застрахователно обезщетение?

Срокът за изплащане на обезщетение е до 15 дни след представяне от Ваша страна на всички необходими документи.

В какъв срок трябва да се уведоми застрахователя за настъпване на застрахователно събитие?

Земеделски култури:
 • При пожар – до 24часа от момента на узнаването - писмено уведомление по електронна поща или факс
 • За всички останали застрахователни събития – до 3 дни
 • Животни - в срок до 24 часа трябва да уведомите застрахователя и лицензирания за района ветеринарен лекар.
Сроковете за обявяване на щети са различни за отделите застрахователни компании, но не по – кратки от посочените! Поради тази причина при евентуална щета, моля преди всичко свържете се с нас, за да получите точни указания и съдействие за конкретната ситуация.

Има ли задължително самоучастие по застраховки селскостопански култури и на животни?

Селскостопански култури – повечето застрахователни компании прилагат задължително самоучастие. Животни - не, няма задължително самоучастие, то се договаря при желание от страна на застрахования.