Индустриални застрахователни брокери

Карго застраховки

Какво застраховам със застраховка  „Товари по време на превоз” (карго)?

Застраховат се товари и свързаните с тях материални интереси по време на превоза, независимо от вида на превозно средство, за загуба или повреда, която е пряка последица от настъпването конкретни рисковете, уговорени в застрахователния договор.Товарите се застраховат по бройки, колети, връзки, каси или други бройни единици / така, както се обозначават същите в превозните документи/, а при товари, превозвани в насипно или наливно състояние - по тегловни единици.

В чия полза е застраховка „Товари по време на превоз”?

Застраховката е в полза на продавача или купувача по договора за покупко-продажба.

Какви покрития има застраховката?

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар.”Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в цял свят. Всички застраховтелни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Трите вида клаузи „А”, „В” и „С” са различни в зависимост от вида на покритието.
Клауза „А” покрива всички възможни рискове от загуби или повреди на застрахования товар по време на превоз. Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортон произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство.
Клауза „В” покрива пожар, природни бедствия, земетресение, намокряне на товара, навлизане  на морска или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката.
Клауза „С” е специализиране и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба. С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние.
При допълнително договаряне могат да се сключат и някои допълнителни рискове като например риск „Война”, риск „Стачки” и други рискове иначе изключени от покритието по застраховката др.

Какъв е срокът на застраховката?

Срока на застраховката започва в зависимост от желанието на Застраховащия.

Може ли да сключа застраховката, ако  товарът вече е потеглил?

Да, може. Подписва се декларация от застрахования, че няма претенции по застраховката, в случай, че към момента на сключване на полицата има застрахователно събитие.

По какъв начин се определя застрахователната сума?

Застрахователната сума е тази, за която е застрахован товарът и която е посочена в застрахователния договор от застраховащия.

Как се определя сумата, която ще заплатя за застраховката?

При всяка щета, тотална или частична, застрахователното обезщетение се базира на действителната стойност на товара към датата на събитието.

Може ли да платя застраховката на вноски?

Не, по тази застраховка нямате право на разсрочено плащане.

Какъв е срокът за получаване на обезщетени по заведена щета?

Обезщетението се изплащаща в 30-дневен срок от получаването на всички необходими документи.

Нужен ли е оглед на товара преди сключване на застраховката?

Не, не се изисква.

Как се постъпва при настъпване на застрахователно събитие?

Застрахованият е длъжен да уведоми застрахователя веднага, щом узнае за събитие и загуба на застрахования товар, след което ще получи необходимите инструкции.