Индустриални застрахователни брокери

Имуществени застраховки

Кое имущество се застрахова ?

Застрахова се недвижимо и движимо имущество срещу повреди и /или кражба и  грабеж.

Какво е застрахователното покритие?

 • Пожар, вкл. последиците от гасенето му;
 • Удар от мълния;
 • Експлозия или имплозия;
 • Удар от летателен апарат, части от него или товара му;
 • Природни бедствия – буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на лед и сняг, замръзване, падащи дървета, клони или други външни обекти вследствие буря или градушка и т.н.;
 • Тръбопроводна вода;
 • Удар от превозно средство или животно;
 • Свличане или срутване;
 • Земетресение;
 • Късо съединение и/или токов удар;
 • Злоумишлени действия на трети лица;
 • Счупвания на стъкла.

Кой може да бъде застрахован?

Всички физически и юридически лица.

Как се определя колко ще ми струва застраховката?

Сумата, която ще платите за Вашата застраховка се определя по коефициенти за различните рискови обстоятелства. Определящи фактори са: застрахователната сума, покритието, което сте избрали, вида на застрахования обект, неговия рисков клас и т.н.

Мога ли да избера застрахователна сума?

Застрахователната сума зависи от местоположението на имуществото, както и неговата пазарна стойност. В най-общия случай оценката на имуществото е по избор на клиента, но съобразена с посочените фактори.

В каква валута мога да застраховам имуществото си?

Можете да избирате валутата – Лева, Евро или Щатски долари, в която желаете да бъде сключена застраховката, като при евентуална щета, обезщетението се изплаща в същата такава или по фиксинга на БНБ.

Мога ли да застраховам имущество, което е закупено след сключването на застраховката?

Да – по краткосрочна тарифа до изтичане на покритието по основната полица.

Мога ли да прехвърля правата по застраховката на друго лице?

Да, можете в случай, че имота е продаден и новият собственик желае да ползва сключената вече застраховка. Издава се документ – добавък, който урежда промяната и дава права по застрахователния договор на новия собственик. Валидността на застраховката продължава до първоначално вписания срок.

Какво е застраховка срещу „първи риск”?

Вид имуществена застраховка, при която отговорността на застрахователя е за пълния размер на вредите до размера на застрахователната сума и е само за първото застрахователно събитие. При всяко последващо застрахователно събитие застрахователната сума се намалява с предходните обезщетения.

Каква е процедурата при настъпване на застрахователно събитие?

Трябва да вземете всички необходими мерки за ограничаване на щетите по имуществото, след което да уведомите държавните органи (службите на МВР,  Държавна агенция „Гражданска защита”,  и т.н.) и Вашия застраховател, като непременно спазвате срока за уведомяване при щети.

Какъв е срокът за уведомяване при щети?

При кражба – до 24 ч.от момента, в който се установили липсата на имущество, за други щети следва да се съобразите със срока, упоменат в общите условия по Вашия застрахователен договор.  В най-честия случай – не по-късно от 3 дни от датата на застрахователното събитие.

Трябва ли да уведомя застрахователя ако напря ремонт на застрахованата сграда и имущество?

Не, не е необходимо, освен ако не са направени големи вложения и подобрения, които биха променили договорената стойност на имуществото при сключване на застраховката.

Какво ще бъде обезщетението по застраховка „имущество” при пожар?

Обезщетението, кото ще получите при пожар на Вашето имущество ще бъде определено в зависимост от степента на нанесените щети. В случай, че стойността на ремонта надвишава 70% от застрахователната сума, застрахователя се задължава да изплати тотална щета и да обезщети собственика в пълен размер.

При щета в резултат на лоши строително-монтажни работи ще получа ли обезщетение?

При настъпило застрахователно събитие, при което след извършен оглед от вещи лица бъде установено, че е настъпило в следствие  на некачествено строителство, Застрахователят не носи отговорност е в правото си да откаже изплащането на обезщетение.

Какви документи трябва да представя при кражба от жилището ми?

В зависимост от вида застрахователно събитие Вашият застраховател ще изисква документи от различни компетентни органи. Например при кражба или грабеж – служебна бележка от полицията, при настъпило земетресение – служебна бележка от института по Геофизика на БАН, при пожар – документ, който удостоверява събитието от Пожарна служба, при природни бедствия, например градушка – документ от ХМС и т.н.

В случай, че имам сключена застраховка на търговски обект, но излагам извън затворени помещения стоки и материали – същите застраховани ли са от увреждане или кражба?

Да застраховани са. Единствено в случай, че естеството на стоките и материалите е такова, че не позволява да бъдат излагани на външни влияния поради възможността да бъдат увредени,  застрахователя няма да покрие уврежданията.

Мога ли да сключа застраховка само за някои избрани от мен рискове?

Да, можете. Имате възможност да сключите застраховката си с основно и с допълнително покритие. В основното покритие по застраховки имущество най-често са включени комбинация от следните рискове: пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, природни бедствия, щети причинени от авария на по тръбопровод. При желание от Ваша страна можете да разширите покритието по застраховката си като допълните с някои допълнителни покрития, като например: свличане или срутване на земни пластове, земетресение, късо съединение, злоумишлени действия на трети лица.

Изплаща ли се обезщетение ако имуществото ми се увреди в резултат на свлачище и /или срутване?

Да, имате право на обезщетение стига Вашата застраховка да покрива този риск. Важно условие е настъпилата щета да не е причинена в резултат на строително - монтажни работи от друг обект, а е резултат от природно бедствие.