Индустриални застрахователни брокери

Гражданска отговорност

В чия полза се сключва застраховка „Гражданска отговорност”?

Застраховката покрива имуществени и /или неимуществени щети на причинени от Вас на трети лица. За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.

Кой е длъжен да сключи застраховка „Гражданска отговорност”?

Всеки притежател на МПС, което е регистрирано на територията на България и не е спряно от движение.

Каква е застрахователната сума до която по застраховка „Гражданска отговорност”?

При щети в границите на Р. България за имуществени и неимуществени вреди вследствие на телесни увреждания или смърт всички застрахователни компании покриват щети за едно пострадало лице – 1 000 000 лева. За всяко събитие при две или повече пострадали лица - 5 000 000 лева. За вреди на имущество за всяко събитие – 1 000 000 лева.

Какви щети покрива застраховката?

Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на застрахователя за причинени на трети лица. В това число:
 • пешеходци, велосипедисти и други участници в движението;
 • Неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
 • Вреди, причинени на чуждо имущество;
 • Пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 • Вреди, причинени във връзка с притежаването и използването на МПС от лице, което не е изрично или мълчаливо упълномощено;
 • Вреди, причинени във връзка с притежаването и използването на МПС от лице, което не притежава или на което временно е отнето свидетелство за управление на МПС;
 • Вреди, причинени във връзка с притежаването и използването на МПС от лице, което е нарушило законовите изисквания за техническа изправност на МПС;
 • По застраховка  "Гражданска отговорност",  застрахователят отговаря спрямо увредения и когато застрахованият го е увредил умишлено;
 • Застрахователят изплаща обезщетение на пострадалите и в случай, че виновния за произшествието е  управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог,  или е отказал да се подложи,  или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог.

Кога застрахователя има право да предяви регресен иск?

Застрахователят има право да получи от виновния стойността на платеното на потърпевшия при ПТП обезщетение в следните случаи:
 • Когато виновния за произшествието е управлявал моторното превозно средство без свидетелство за управление;
 • Когато виновния за произшествието е  управлявал моторното превозно средство след употреба на алкохол с концентрация на алкохола в кръвта над допустимата по закон норма или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог,  или е отказал да се подложи,  или виновно се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог;
 • Когато виновния за произшествието  не е спрял и не е взел мерки за отстраняване на възникнала по време на движение повреда или неизправност в моторното превозно средство,  която застрашава безопасността на движението, и пътнотранспортното произшествие е възникнало в резултат на това;
 • Когато виновния за произшествието  е увредил умишлено потърпевшия.

Кои са  изключените рискове по застраховка „Гражданска отговорност”?

 • Вреди причинени от виновния водач на МПС;
 • вредите, причинени на имуществото на пътник в моторното превозно средство, управлявано от виновния водач, или на имуществото на член на семейството на виновния водач;

Каква е срокът, в който мога да заведа щета по застраховка „Гражданска отговорност”?

Срокът, в който можете да се обърнете към застрахователя на виновния за произшествието е 7 дни след датата на произшествието.

Ако продам автомобила трябва ли да сменя собствеността по застраховката?

Да, в срок до  7 дни, Вие и новият собственик трябва да уведомите писмено застрахователя или застрахователния брокер за прехвърлянето.

Ще пътувам в чужбина, валидна ли е застраховката ми „Гражданска отговорност”?

Ако излизате извън Р.България, Вашият застрахователен брокер или застраховател трябва да издадат сертификат „Зелена карта”.

Какво представлява сертификатът „Зелена карта”?

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и /или неимуществени вреди на трети лица.

В кои държави се изисква сертификатът „Зелена карта”?

Сертификатът „Зелена карта” се издава при пътуване до държава членка на Международно споразумение „Зелена карта”, а именно:
 • Държави членки на Европейското икономическо пространство: Австрия, Белгия,  България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Чехия, Швеция
 • Държави извън Европейското икономическо пространство: Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Р. Македония, Русия, Сърбия, Тунис, Турция, Украйна

Ако съм виновен за ПТП, от кого мога да получа обезщетение?

Ако Вие сте виновен за произшествието, можете да получите обезщетение единствено по застраховка „Автокасо”, в случай, че имате сключена такава.

Ако съм невинен при ПТП, от кого имам право да получа обезщетение?

Имате право да получите обезщетение, като заведете претенция по „Гражданска отговорност” на виновния участник.

Друга възможност е да получите обезщетение по Вашата „автокаско” застраховка, ако имате сключена такава.

Нямата право на обезщетение едновременно и по двете застраховки.

Ще ми бъде ли изплатено обезщетение за ПТП ако виновният водач няма „Гражданската отговорност”?

Да. Гаранционният фонд изплаща обезщетения в следните случая:
 • при липса на ГО се изплаща обезщетение на невинно пострадалия за имуществени и неимуществени вреди
 • когато са причинени телесни увреждания и моторното превозно средство е неидентифицирано. /Кола блъска човек и изчезва като пострадалият не е видял номера./ В този случай не се плаща за вреди на имущество.
 • когато МПС-то има Гражданска отговорност, но пътно - транспортно произшествие е причинено от лице, което е откраднало колата. И в този случай обезщетението се изплаща от Гаранционния фонд.

Изгубих стикера и картончето към застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. Как да получа нови?

Обърнете се към Вашият застрахователен брокер или застраховател, за да получите дубликат на изгубените документи.

Минах през дупка на пътя и спуках гума. Мога ли да потърся обезщетение по „Гражданска отговорност”?

Не, нямата право. Имате възможност да получите обезщетение по Вашата застраховка „Автокаско” ако имате сключена такава или да предявите граждански иск за понесените от Вас щети към общината, на територията на която се намира увредената пътна настилка.

Ако не карам колата си трябва ли да сключвам застраховка „Гражданска отговорност”?

Единствено в случай, че спрете от движение автомобила по официален ред пред органите на КАТ се освобождавате от задължението да сключвате задължителна застраховка „Гражданска отговорност”.