Индустриални застрахователни брокери

Гаранционен фонд

Гаранционният фонд е юридическо лице със седалище в София и има предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт.

Създаден е през 1997 г. със Закона за застраховането, извършва своята дейност съобразно действащото законодателство и разработен правилник за устройството и дейността.

Фондът е институция с 10-годишна история и доказана стабилност, която има сериозно превантивно въздействие върху задължителното застраховане.

Гаранционният фонд изпълнява функции и задачи, възложени по закон, насочени към защита на интересите на гражданите на РБългария и на Европейския съюз, и към осигуряване на стабилност, прозрачност и доверие в организацията.

На сайта на Гаранционен фонд можете да намерите справка за валидността на своянта застраховка Гражданска отговорност и сертификат Зелена карта  - http://guaranteefund.org/