Индустриални застрахователни брокери

Имуществено застраховане

Период  на промоцията: 

от 16.02.2015 г.  до 30.04.2015 г.

 

Търговско име на продукта:

  • "Екстра дом";

  • "Домашно имущество";

  • "Имущества на физически лица";

  • "Имущества наюридически лица, еднолични търговци и организации".

 

Описание на промоционалните условия:

  • Всеки клиент получава допълнителна отстъпка в размер на 25%, като при подновяване на застраховката отстъпката е приложима само в случай, че по полицата няма регистрирано застрахователно събитие. 

  • Отстъпката се прилага след предоставяне на всички други допустими отстъпки.